Les presents Condicions Generals de contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre DIDACTICSTUDIO SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que DIDACTICSTUDIO SL posa a la seva disposició en el seu www.clicat.eu.


La contractació a través dels llocs web de DIDACTICSTUDIO SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de DIDACTICSTUDIO SL.


Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre DIDACTICSTUDIO SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


DIDACTICSTUDIO SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, DIDACTICSTUDIO SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.


Informació prèvia a la contratació DIDACTICSTUDIO SL informa que el procediment de contractació a través de les seves pàgines web ve detallat en el apartadoo corresponent per a la formalització de la reserva. Així mateix, DIDACTICSTUDIO SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web. Per la contractació amb DIDACTICSTUDIO SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les condicions generals. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Un cop efectuada la inscripció l'usuari visualitzarà la confirmació del seu curs en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de la inscripció i el comprovant de la curs (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.


Oferta i referència de preus En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, DIDACTICSTUDIO SL ofereix a l'apartat corresponent per a la realització del curs informació sobre totes les possibles cursos, les seves característiques i preus. No obstant això, DIDACTICSTUDIO SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la website de DIDACTICSTUDIO SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.


Indicació dels preus Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, DIDACTICSTUDIO SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.


Disponibilitat La disponibilitat de les ofertes ofertes per DIDACTICSTUDIO SL a través de la pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que DIDACTICSTUDIO SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, DIDACTICSTUDIO SL remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.


Formes de pagament DIDACTICSTUDIO SL sol·licita en les inscripcions a través de la seva pàgina web les dades d'una targeta de crèdit, per garantir l'efectivitat de la mateixa. Li recordem que podrà efectuar el pagament del curs amb targeta bancària. Un altre mètode de pagament és la transferència bancària, que pot sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a contacte@clicat.eu amb el nom de "PAGAR VIA TRANSFERÈNCIA" indicant el producte que desitja contractar i DIDACTICSTUDIO SL li remetrà el número per fer la transferència.


Cancel·lació DIDACTICSTUDIO SL informa que l'usuari podrà cancel·lar el seu curs enviant un correu electrònic a contacte@clicat.eu indicant que desitja la cancel·lació del curs sense cobrar cap tipus de recàrrec. DIDACTICSTUDIO SL no retornarà a l'usuari la quantitat abonada pel curs un cop començat el mateix.


Desistiment Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

En aquest sentit l'informem que els cursos estan exemptes del dret de desistiment.